Aftrek scholingsuitgaven vervalt op 1-1-2022

Aftrek scholingsuitgaven vervalt op 1-1-2022

 

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een budget van maximaal € 1.000 aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. Deze vergoeding heet Stimulans Arbeidsmarktpositie-budget (STAP-budget). Hiermee wil de overheid natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt helpen zich te ontwikkelen om hun positie te verbeteren.

De huidige belastingaftrek voor studiekosten (scholingsuitgaven) komt vanaf belastingjaar 2022 te vervallen. Het STAP-budget dat hiervoor in de plaats komt is een beperkter uitgavenregeling. 

Het voordeel van STAP is dat scholingsuitgaven nu niet eerst zelf voorgeschoten hoeven te worden. Verder is er geen drempel van € 250. 

Evaluatie van het Centraal Planbureau

 

De scholingsuitgaven werden vooral toegepast dor hoogopgeleiden. Het kabinet heeft daarom besloten om er een subsidie van te maken. De drempel om aan een studie te beginnen voor mensen met minder draagkracht is hierdoor een stuk lager.

Aanvragen STAP-budget
De aanvraag van het STAP-budget kan vanaf 1 maart 2022 via het STAP-portaal van UWV. UWV controleert en betaalt na goedkeuring het budget rechtstreeks aan de opleider.

 

Het beschikbare bedrag wordt verdeeld over zes tijdvakken per jaar. Zodra het beschikbare bedrag van een tijdvak volledig gebruikt is, dan kan de aanvraag pas in een volgend tijdvak behandeld worden.

Zorg dus dat je het op tijd aanvraagt, want de afhandeling vindt plaats, op volgorde van ontvangst!  

 

Wel vrijstelling loonheffingen
Werknemers kunnen van hun werkgever scholing krijgen die is vrijgesteld van loonheffing. Vanaf 2021 geldt dit ook voor ex-werknemers. De werkgever betaalt dan geen loonheffingen over de scholingskosten. Zo wil het kabinet (om)scholing toegankelijker maken.
 
De notitie Scholingskosten in de loonheffingen helpt u om bij scholingsbudgetten de fiscale regels juist toe te passen.

 

Scholingskosten in 2022? Gebruik het nieuwe STAP-budget

Bron: SRA – Publicatiedatum: 20-05-2021

Per 1 januari 2022 treedt de subsidieregeling STAP-budget in werking. Dan wordt ook de huidige fiscale aftrek van scholingsuitgaven afgeschaft. Kosten voor scholing komen dan niet meer in aftrek bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2022. In plaats daarvan kunt u dus een beroep doen op de nieuwe subsidieregeling.

Let op!

De definitieve subsidieregeling STAP-budget wordt rond de zomer van 2021 verwacht.

Subsidieregeling 

De STAP-budget regeling is een subsidieregeling van de Rijksoverheid en wordt uitgevoerd door het UWV. STAP staat voor Stimulans Arbeidsmarkt Positie. Met de subsidieregeling kunnen mensen aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget. Dat budget is voor les-, cursus-, college- of examengeld en kosten van verplicht gestelde leer- of beschermingsmiddelen. Ook kosten voor een procedure waarbij eerder opgedane competenties worden erkend (EVC-procedure) komen in aanmerking. Jaarlijks is € 218 miljoen beschikbaar waarmee minimaal 100.000 mensen aanspraak kunnen maken op een persoonlijk ontwikkelbudget. Werkenden en niet-werkenden kunnen maximaal € 1.000 (inclusief btw) budget aanvragen voor een scholingsactiviteit. Het budget kan een aanvulling zijn op andere tegemoetkomingen van bijvoorbeeld werkgever, gemeente of UWV.

Aanvraag indienen

Het beschikbare bedrag wordt verdeeld over zes tijdvakken per jaar. Per tijdvak kan een aanvraag worden ingediend met een online aanvraagformulier. Is het beschikbare bedrag voor een bepaald tijdvak uitgeput? Dan worden reeds ingediende aanvragen doorgeschoven naar het eerstvolgende tijdvak.

 

Scholingsactiviteiten

De scholingsactiviteiten die voor subsidiëring in aanmerking komen, worden opgenomen in een scholingsregister. Dat register wordt door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bijgehouden. Het gaat om:

  • een opleiding of training dat door een erkend instituut wordt verzorgd en opleidt tot een bepaalde kwalificatie;

  • een EVC-procedure, uitgevoerd door een EVC-aanbieder;

  • bedrijfsopleidingen, cursussen of trainingen.

Gaat het om een meerjarige scholingsactiviteit? Dan moet het budget per opleidingsjaar worden aangevraagd en toegekend.

Voorwaarden

De aanvrager van een STAP-budget:

  • is een (familielid van een) burger van de EU 

  • moet tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd zijn;

  • moet in de afgelopen twee jaar minimaal zes maanden volksverzekerd zijn (bijvoorbeeld AOW, ANW, WLZ);

  • ontvangt geen studiefinanciering of lerarenbeurs;

  • mag maximaal één keer per jaar STAP-budget aanvragen;

  • volgt een scholingsactiviteit van een erkende STAP-aanbieder;

  • start de scholingsactiviteit binnen zes maanden na sluiting van het aanvraagtijdvak waarin de aanvraag is ingediend.

 

Bij niet afronden van de scholing, wordt de ontvangen subsidie teruggevorderd!

 

 
Meer informatie
In Aftrek studiekosten vervalt vanaf 2022 en wordt STAP-budget en op de internetsite van UWV vindt u een pagina met meer informatie. U leest daar meer over bijvoorbeeld wat het inhoudt als uw klant een opleiding wil volgen via STAP, wat de voorwaarden zijn als hij een opleiding wil aanbieden of wat u kunt regelen via het STAP-portaal.
 
Meer informatie over de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven leest u op rijksoverheid.nl.